Atpakaļ uz katalogu
Atpakaļ uz katalogu

da-ba RELAX® Plus

Šim preparātam ir raksturīga antistresa un nomierinoša iedarbība. Tas tiek lietots lai koriģētu un stabilizētu kaķu un suņu uzvedību.

Šim preparātam ir raksturīga antistresa un nomierinoša iedarbība. Tas tiek lietots lai koriģētu un stabilizētu kaķu un suņu uzvedību.

Atpakaļ uz katalogu
Atpakaļ uz katalogu

Cod Omega Plus®

Šis preparāts tiek lietots hronisku un akūtu dermatītu profilaksei un ārstēšanai.

Šis preparāts tiek lietots hronisku un akūtu dermatītu profilaksei un ārstēšanai.

Atpakaļ uz katalogu
Atpakaļ uz katalogu

Uro-Ursi®

Šis preparāts tiek lietots cistīta, nierakmeņu un urātu ārstēšanai un profilaksei suņiem un kaķiem. Preparātam ir urīna skābinošas un urīndzenošas īpašības.

Šis preparāts tiek lietots cistīta, nierakmeņu un urātu ārstēšanai un profilaksei suņiem un kaķiem. Preparātam ir urīna skābinošas un urīndzenošas īpašības.

Atpakaļ uz katalogu
Atpakaļ uz katalogu

ActiVET®

Preparāts ir tiek lietots reimatoīdo artrītu un dažādu izcelsmju artrožu ārstēšanai un profilaksei.

Preparāts ir tiek lietots reimatoīdo artrītu un dažādu izcelsmju artrožu ārstēšanai un profilaksei.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/17/0046
PimoPET 5 mg tabletes suņiem


1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

 • Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
  SIA Farma PET
  Matīsa iela 86 k-1, Rīga, LV-1009, Latvija
  Tālr.: +371 6793423
  E-pasts: info@gigi.lv

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

  PimoPET 5 mg tabletes suņiem
  Pimobendan

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

  Viena tablete satur:
  Aktīvā viela:
  Pimobendāns 5 mg

  Apaļa, plakana, sārta tablete ar gludu virsmu un krustveida dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās daļās.

4. INDIKĀCIJA(-S)

  Sastrēguma sirds mazspējas ārstēšanai suņiem, kuras cēlonis ir dilatācijas kardiomiopātija vai vārstuļu mazspēja (mitrālā un/vai trikuspidālā vārstuļa mazspēja), kas norisinās ar tipiskiem klīniskiem simptomiem – klepus, apgrūtināta elpošana, attīstības traucējumi un ascīts.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

  Nelietot pimobendānu, ja konstatēta hipertrofiska kardiomiopātija vai slimības, kuru gadījumā funkcionālu vai anatomisku cēloņu dēļ nav iespējams panākt sirds sistoles tilpuma uzlabošanos (piem., aortas stenoze). Tā kā pimobendāns metabolizējas galvenokārt aknās, PimoPET tabletes nedrīkst dot suņiem ar izteikti pavājinātu aknu darbību.
  Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret pimobendānu vai kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

  Retos gadījumos var rasties viegls pozitīvs hronotropiskais efekts (paātrināta sirdsdarbība) un vemšana. Tomēr šīs iedarbība ir atkarīga no devas un no tās var izvairīties, samazinot devu.
  Retos gadījumos novērota pārejoša caureja, ēstgribas zudums vai miegainība.

  Veterināro zāļu blakusparādību sastopamais biežums norādīts sekojošā secībā:
  - ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);
  - bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā no 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);
  - retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā no 10 dzīvniekiem no 1 000 dzīvniekiem);
  - reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā no 10 dzīvniekiem no 10 000 dzīvniekiem
  - ļoti reti (mazāk nekā 1dzīvniekam no 10 000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

  Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

  Suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

  Iekšķīgai lietošanai.
  Lai nodrošinātu pareizu devu, pirms ārstēšanas precīzi nosakiet ķermeņa svaru.

  Ieteicamā dienas deva ir 0,5 mg pimobendāna/kg ķermeņa svara, dalot divās devās dienā. Tas atbilst vienas PimoPET 5 mg tabletes lietošanai no rīta un vienas PimoPET 5 mg tabletes lietošanai vakarā, ja suns sver 20 kg.

  Deva jāuztur robežās 0,2 mg un 0,6 mg pimobendāna/kg ķermeņa svara, sadalot divās devās dienā.

  Nepārsniegt ieteicamo devu.
  Katru pimobendāna devu dod iekšķīgi apmēram stundu pirms barošanas.
  Šīs zāles var lietot kombinācijā ar diurētiskiem līdzekļiem, piem., furosemīdu.

  Dekompensētas sirds mazspējas gadījumā ir ieteicama ārstēšana visas dzīves garumā. Deva jāpielāgo individuāli atkarībā no slimības smaguma.

  Lai būtu iespējams devu precīzi pielāgot atbilstīgi ķermeņa svaram, tableti pa paredzētām dalījuma līnijām var sadalīt divās vai četrās daļās.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

  Skatīt 8. punktu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

  Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

  Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

  Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.
  Sadalītas tabletes jāievieto polipropilēna penālī, cieši noslēdzot ar vāciņu.

  Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.
  Neuzglabāt sadalītas tabletes turpmākai lietošanai.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

  Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
  Suņiem ar cukura diabētu ārstēšanas laikā regulāri jāpārbauda glikozes līmenis asinīs.

  Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
  Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret pimobendānu vajadzētu ievadīt šīs veterinārās zāles piesardzīgi. Ja notikusi nejauša (gadījumu rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
  Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.
  Padoms ārstiem: nejauša norīšana, īpaši bērniem, var izraisīt tahikardiju, ortostatisku hipotensiju, sejas pietvīkumu un galvassāpes.

  Lietošana grūsnības un laktācijas laikā
  Farmakoloģiskajos pētījumos žurkām un trušiem pimobendāns neietekmēja auglību.
  Embriotoksiska iedarbība novērojama, lietojot tikai maternotoksiskās devās. Žurkām tika novērots, ka pimobendāns izdalās pienā.
  Zāļu drošums nav novērtēts kucēm grūsnības vai laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

  Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
  Farmakoloģiskos pētījumos nav novērota mijiedarbība starp sirds glikozīdu strofantīnu un pimobendānu.
  Pimobendāna inducēto sirds kontraktilitātes pastiprināšanos pavājina kalcija kanālu blokatori (antagonisti) un β-antagonisti.

  Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
  Pārdozēšanas gadījumā var rasties pozitīvs hronotropiskais efekts un vemšana. Šādā gadījumā jāsamazina deva un jāuzsāk atbilstoša simptomātiskā terapija.

  Nesaderība:
  Nav zināma.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

  Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.
  Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

  10/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

  Recepšu veterinārās zāles.

  Iepakojuma izmēri:
  Kartona kastīte ar polipropilēna penāli, kurš satur 30 tabletes.
  Kartona kastīte ar polipropilēna penāli, kurš satur 100 tabletes.
  Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:
  SIA Farma PET
  Matīsa iela 86 k-1, Rīga, LV-1009, Latvija
  Tālr.: +371 6793423
  E-pasts: info@gigi.lv